Sposoby pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Lublinie

Załącznik nr 4 do uchwały nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.

 

Sposób pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, w tym opłat abonamentowych oraz wysokość i sposób pobierania opłaty dodatkowej

§ 1

Opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „SPP”, obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

§ 2

Postój płatny, niestrzeżony obejmuje wszystkie wyznaczone na drogach publicznych w obszarze SPP miejsca przeznaczone na postój pojazdów.

§ 3

 1. Uiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPP następuje przez: 1)  wykupienie biletu w parkomacie, przy użyciu monet NBP o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł lub elektronicznej karty płatniczej; 2) dokonanie płatności za parkowanie w SPP za pośrednictwem dedykowanej aplikacji zainstalowanej w urządzeniu mobilnym; 3)  wykupienie abonamentu parkingowego; 4)  zawarcie umowy o korzystaniu z zastrzeżonego stanowiska postojowego.
 2. Opłatę za postój w SPP, w formie określonej w ust. 1 pkt 1 i 2, wnosi się z góry, za cały deklarowany czas postoju, niezwłocznie po zaparkowaniu i nie później niż po upływie 10 minut od zajęcia miejsca postojowego.
 3. Wniesiona kwota opłaty określa długość opłaconego okresu postoju, a kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.
 4. Dokonując opłaty należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany. Wymóg ten dotyczy wszystkich form płatności za postój w SPP, które taką funkcję posiadają.
 5. Dowód wniesienia opłaty, w postaci ważnego biletu zakupionego w parkomacie, ważnego abonamentu parkingowego albo informacji o wnoszeniu opłat za pomocą dedykowanej aplikacji w urządzeniu mobilnym umieszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.
 6. W ramach wniesionej opłaty za postój można zmieniać miejsce postoju w SPP z tym, że: 1) opłata wniesiona dla podstrefy A uprawnia również do postoju pojazdu samochodowego w podstrefie B i C; 2) opłata wniesiona dla podstrefy B lub C nie uprawnia do postoju pojazdu samochodowego w podstrefie A; 3) opłata wniesiona dla podstrefy B uprawnia również do postoju pojazdu samochodowego w podstrefie C; 4) opłata wniesiona dla podstrefy C nie uprawnia do postoju pojazdu samochodowego w podstrefie B.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 6777

 

 1. Wniesienie opłaty za postój w formie abonamentu nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca postojowego dla danego pojazdu samochodowego, z wyjątkiem stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności.

§ 4

 1. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych prowadzi zarząd drogi.
 2. W SPP wprowadza się abonamenty parkingowe: 1) abonament typu „A” okresowy, na wskazany pojazd; 2) abonament typu „M” dla mieszkańców SPP na wskazany pojazd; 3) abonament typu „N” dla osób niepełnosprawnych na wskazany pojazd; 4) abonament typu „E” dla mieszkańców Lublina na wskazany pojazd samochodowy o napędzie hybrydowym.
 3. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności abonamentu.
 4. W przypadku zwrotu abonamentu, można nabyć za niewykorzystany okres ważności abonamentu, na nowy pojazd, bez wnoszenia opłaty, abonament tego samego typu.

§ 5

 1. Uprawnienia do otrzymania jednego abonamentu typu „M” dla mieszkańca, po wniesieniu opłaty posiada osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy w obszarze SPP (gdy zameldowanie na pobyt stały ma miejsce poza terenem Miasta Lublin), przy czym w przypadku zameldowania czasowego niezbędne jest wykazanie się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego w obrębie SPP; 2) jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, lub posiadająca prawo do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowy użyczenia samochodu zawartą z pracodawcą lub innej umowy cywilnoprawnej; 3) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Lublinie, jako miejscu zamieszkania.
 2. Do wniosku o wydanie abonamentu typu „M” należy załączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów: 1) dowodu rejestracyjnego pojazdu; 2) umowy leasingu, umowy kredytowej zawartej z bankiem, umowy użyczenia pojazdu zawartej z pracodawcą lub innej umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny pojazdu; 3) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w obrębie SPP w przypadku zameldowania czasowego w obrębie SPP; 4) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie we właściwym Urzędzie Skarbowym w Lublinie lub wskazanie w stosownym zeznaniu podatkowym obszaru miasta na prawach powiatu Lublin jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.
 3. Abonament typu „M” upoważnia do postoju pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, na trzech ulicach wpisanych na abonamencie.
 4. Abonament typu „M” wydaje się na czas zameldowania w SPP, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od dnia wydania abonamentu.
 5. W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 6777

§ 6

 1. Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu „N” po wniesieniu opłaty, posiada: 1) osoba niepełnosprawna zameldowana na terenie Miasta Lublin lub pracująca albo ucząca się w obszarze SPP w przypadku zameldowania poza terenem Miasta Lublin, będąca właścicielem lub współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony i legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadająca ważną kartę parkingową; 2) rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej posiadającej ważną kartę parkingową, zameldowanej na terenie Miasta Lublin, który to rodzic lub opiekun prawny jest właścicielem lub współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, w związku z przewozem osoby niepełnosprawnej.
 2. Abonament typu „N” przysługuje wyłącznie na jeden pojazd dla danej osoby niepełnosprawnej i wydawany jest na okres ważności przedstawionych dokumentów, nie dłużej niż 18 miesięcy.
 3. Abonament typu „N” uprawnia do postoju w całej strefie. 4. Przy składaniu wniosków o wydanie abonamentu typu „N” należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów: 1) prawa jazdy składającego wniosek; 2) dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wystawiony będzie abonament; 3) karty parkingowej wydanej przez uprawniony organ na osobę niepełnosprawną; 4) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna); 5) dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa w przypadku wniosku na dziecko niepełnosprawne.
 4. W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.

§ 7

 1. Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu „E” dla pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym po wniesieniu opłaty, posiada osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest zameldowana na terenie miasta Lublin; 2) jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego o napędzie hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100 g/km określonej w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów określonej metodą badania NEDC w warunkach miejskich dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 września 2018 r. oraz metodą WLTP w cyklu średnim dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1 września 2018 r. lub posiadająca prawo do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowy użyczenia samochodu zawartej z pracodawcą lub innej umowy cywilnoprawnej; 3) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Lublinie, jako miejscu zamieszkania.
 2. Abonament typu „E” wydaje się na czas zameldowania w Lublinie, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Abonament typu „E” uprawnia do postoju w całej SPP.
 4. Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu typu „E” należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów: 1) dowodu rejestracyjnego pojazdu; 2) świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów; 3) umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowa użyczenia samochodu zawarta z pracodawcą lub inna umowa cywilnoprawna, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny pojazdu;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 6777

4) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie we właściwym Urzędzie Skarbowym w Lublinie lub wskazanie w stosownym zeznaniu podatkowym obszaru miasta na prawach powiatu Lublin jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

§ 8

Prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego „koperty” przysługuje parkującemu na podstawie umowy zawartej z zarządem dróg, określającej warunki postoju.

§ 9

 1. Pojazdy samochodowe wymienione w § 3 pkt 2 uchwały oraz pojazdy operatora systemu krótkookresowego najmu samochodów posiadających status samochodu współdzielonego (carsharing) z napędem hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100 g/km są ewidencjonowane w stosownym rejestrze po uprzednim zgłoszeniu do zarządu drogi.
 2. Pojazdy operatora systemu krótkookresowego najmu samochodów posiadających status samochodu współdzielonego (carsharing) z napędem hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100 g/km muszą spełniać następujące warunki: 1) poziom emisji CO2 poniżej 100 g/km jest określony w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów określonej metodą badania NEDC w warunkach miejskich dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 września 2018 r. oraz metodą WLTP w cyklu średnim dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1 września 2018 r.; 2) wynajmowany jest odpłatnie w sposób samoobsługowy przy pomocy aplikacji mobilnej na co najmniej dwa najpopularniejsze systemy iOS oraz Android, która powinna mieć minimum funkcjonalności, tj.: rezerwacja, dostęp do samochodu, zakończenie wynajmu, lokalizacja samochodu i podgląd kosztów wynajmu w czasie rzeczywistym; 3) całodobowy dostęp do samochodu.
 3. Prawo do korzystania z opłaty zryczałtowanej rocznej za jeden pojazd samochodowy dla operatora systemu krótkookresowego najmu samochodów posiadających status samochodu współdzielonego (carsharing) z napędem hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100 g/km przysługuje na podstawie umowy zawartej z zarządem dróg.

§ 10

 1. Kontroli uiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni kontrolerzy.
 2. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat, nie prowadzą sprzedaży biletów oraz abonamentów parkingowych i nie mają uprawnień do anulowania wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej.

§ 11

 1. Kontrolerzy stwierdzając postój pojazdu w SPP bez uiszczenia opłaty wystawiają wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
 2. Wezwanie wręcza się osobie parkującej bez uiszczonej opłaty lub w przypadku nieobecności parkującego umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego za wycieraczką.
 3. Za tożsamy z postojem w SPP bez uiszczenia opłaty uznaje się: 1) postój po upływie czasu określonego na bilecie zakupionym w parkomacie lub czasu opłaconego za pośrednictwem dedykowanej aplikacji w urządzeniu mobilnym; 2) postój na podstawie nieważnego abonamentu, w tym postój z abonamentem typu „M” poza ulicami wymienionymi na abonamencie; 3) postój w podstrefie A na podstawie opłaty wniesionej dla podstrefy B lub C; 4) postój w podstrefie B na podstawie opłaty wniesionej dla podstrefy C.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 6777

§ 12

 1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP w wysokości 100 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Opłatę dodatkową należy wpłacić przelewem na wskazane w wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej konto bankowe w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.
 3. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP po upływie czasu określonego na bilecie lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym, w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, w wysokości 50 zł.
 4. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę uznania rachunku bankowego zarządu dróg. 5. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej nie wywołuje skutków prawnych w przypadku wykazania i udokumentowania przez użytkownika SPP, który wezwanie otrzymał, faktu uiszczenia opłaty za postój w SPP lub posiadania uprawnienia do zerowej stawki opłat za postój w SPP w czasie dokonanej kontroli.