Samochody z napędem hybrydowym

Uprawnienia do otrzymania abonamentu typu „E” dla pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym po wniesieniu opłaty, posiada osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest zameldowana na terenie miasta Lublin;
 2. jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego o napędzie hybrydowym o emisji CO2 poniżej 100 g/km określonej w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów określonej metodą badania NEDC w warunkach miejskich dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 września 2018 r. oraz metodą WLTP w cyklu średnim dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1 września 2018 r. lub posiadająca prawo do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowy użyczenia samochodu zawartej z pracodawcą lub innej umowy cywilnoprawnej;
 3. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Lublinie, jako miejscu zamieszkania.
  Abonament typu „E” wydaje się na czas zameldowania w Lublinie, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  Abonament typu „E” uprawnia do postoju w całej SPP.
  Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu typu „E” należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów:

   1. dowodu rejestracyjnego pojazdu;
   2. świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów;
   3. umowy leasingu albo umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu w przypadku umowy kredytowej zawartej z bankiem albo umowa użyczenia samochodu zawarta z pracodawcą lub inna umowa cywilnoprawna, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem wpisanym w dowód rejestracyjny pojazdu;
   4. dokumentu potwierdzającego zgłoszenie we właściwym Urzędzie Skarbowym w Lublinie lub wskazanie w stosownym zeznaniu podatkowym obszaru miasta na prawach powiatu Lublin jako miejsca zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

 

W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Stawki opłat za abonament typu „E”

Podstrefa A

Podstrefa B

Podstrefa C

Cena abonamentu typu „E”

80,00 zł/mc

80,00 zł/mc

80,00 zł/mc

 

Pliki do pobrania