Opłata dodatkowa

Za brak opłaty w czasie kontroli na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się WEZWANIE DO WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ.

W związku z powyższym:

  1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP w wysokości 100,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszej treści.
  2. Opłatę dodatkową należy wpłacać przelewem na wskazane w wezwaniu konto bankowe w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.
  3. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP po upływie czasu określonego na bilecie lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym, w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, w wysokości 50,00 zł, ale po przekroczeniu wskazanego terminy obowiązuje ust. 1 i 2 niniejszego wezwania.
  4. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu wpłaty na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Mostów.

 

UWAGA!!!
Każde wezwanie ma indywidualny numer konta na które należy dokonywać wpłat z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdu wraz z numerem wystawionego wezwania.

 

Parkujący pojazd, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej może wnieść pisemną reklamację do Zarządu Drogi i Mostów w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. O wyniku jej rozpatrzenia, reklamujący powiadamiany jest pisemnie lub telefonicznie. Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Reklamację należy kierować na adres:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Parkowania

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Tel. 81 466 57 66

e-mail: drogi@zdm.lublin.eu

Pliki do pobrania