Dla osób niepełnosprawnych

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób , w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania (bezpłatnie).

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, Uchwała Nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 Listopada 2015r. nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty za parkowanie w SPP na terenie miasta Lublin.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

 

Informacje na temat ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych, na poszczególnych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie, można odnaleźć na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/ulgi-swiadczenia/miejsca-parkingowe-dla-osob-niepelnosprawnych/

 

Abonament dla osób niepełnosprawnych

Abonamenty – rodzaje

Podstrefa A

Podstrefa B

Podstrefa C

Osoby niepełnosprawnej typu „N”

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

 

Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania jest wyłożony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu abonament lub bilet parkingowy wykupiony w parkomacie. Abonament zachowuje swoją ważność w okresie wskazanym na druku abonamentowym.

– Abonament typu „N” osoby niepełnosprawnej wydawany jest na okres ważności przedstawionych dokumentów, ale nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy.

Abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie przez osobę upoważnioną do kontroli wniesienia opłaty parkingowej. Abonament nieczytelny, zabrudzony bądź umieszczony w sposób, który uniemożliwia kontrolerowi jego weryfikację traktowany jest, jako nieważny, a postój nieopłacony.

Abonamenty typu „N” (dla osób niepełnosprawnych) ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania z wyłączeniem prywatnych parkingów.

Abonamenty typu „N” wydawane są wyłącznie przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  po uprzednim złożeniu wniosku o wydanie takiego abonamentu.

Dla abonamentów typu „N” ustala się stawkę miesięczną w wysokości określonej w załączniku nr 3 uchwały nr 330/XI/2015.

Opłata parkingowa za parkowanie na drogach publicznych jest daniną publiczną i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego za zakupione abonamenty i wykupione w parkomacie bilety parkingowe nie wystawia się faktur VAT. Możliwe natomiast jest wystawienie rachunku uproszczonego – zarówno w siedzibie ZDiM jak i w Biurze SPP.

Poniżej dołączamy wniosek o wydanie abonamentu dla osoby niepełnosprawnej, a także wzory abonamentów  dostępne w SPP w Lublinie.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi kserokopiami dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu przy składaniu wniosków), należy dostarczyć do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, mieszczącego się na ulicy Krochmalnej 13j,  bądź złożyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania mieszczącego się przy ul. Chopina 18, 20-023 Lublin, przy czym zaznacza się, że złożone za pośrednictwem biura SPP wnioski zostaną przekazane do Zarządu Dróg i Mostów, gdzie będą rozpatrywane.

Nr konta bankowego
50 1130 1206 0020 0477 0620 0005
(odbiorca: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie)
tytuł przelewu: abonament typu M, abonament typu N, abonament typu A

Pliki do pobrania