Abonamenty

 

Abonamenty – rodzaje

Podstrefa A

Podstrefa B

Podstrefa C

Ogólnodostępny typu „A” miesięczny

220,00 zł

180,00 zł

150,00 zł

Ogólnodostępny typu „A” półroczny

1000,00 zł

850,00 zł

750,00 zł

Ogólnodostępny typu „A” roczny

1800,00 zł

1500,00 zł

1300,00 zł

Mieszkańca typu „M”

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

Osoby niepełnosprawnej typu „N”

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

Na pojazdy o napędzie hybrydowym typu „E”

80,00 zł/mc

80,00 zł/mc

80,00 zł/mc

 

Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania jest wyłożony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu abonament lub bilet parkingowy wykupiony w parkomacie. Abonament zachowuje swoją ważność w okresie wskazanym na druku abonamentowym.

– Abonament typu „M” mieszkańca wydawany jest na okres do dwunastu miesięcy,

– Abonament typu „N” osoby niepełnosprawnej wydawany jest na okres ważności przedstawionych dokumentów, ale nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy.

– Abonament typu „A” jest ogólnodostępny i wydawany jest na okres: miesiąca; pół roczny; roczny.

Abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie przez osobę upoważnioną do kontroli wniesienia opłaty parkingowej. Abonament nieczytelny, zabrudzony bądź umieszczony w sposób, który uniemożliwia kontrolerowi jego weryfikację traktowany jest, jako nieważny, a postój nieopłacony.

Abonamenty typu „N” (dla osób niepełnosprawnych) ważne są w całej Strefie Płatnego Parkowania z wyłączeniem prywatnych parkingów.

Abonament typu „A” (ogólnodostępny) zakupiony dla Podstrefy A obowiązuje na terenie  Podstref: A, B i C z wyłączeniem prywatnych parkingów.

Abonament typu „A” (ogólnodostępny) zakupiony dla Podstrefy B obowiązuje  na terenie Podstref: B i C z wyłączeniem prywatnych parkingów.

Abonament typu „A” (ogólnodostępny) zakupiony dla Podstrefy C obowiązuje tylko na terenie Podstrefy C z wyłączeniem prywatnych parkingów.

Abonamenty typu „M” (dla mieszkańca) upoważnia do postoju pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, na trzech ulicach wpisanych na abonamencie (ulice te trzeba podać wypełniając wniosek o wydanie abonamentu typu „M”) z wyłączeniem prywatnych parkingów. Zastrzega się również, że parkowanie na ul. Krakowskie Przedmieście z wykorzystaniem abonamenty typu „M” jest dostępne tylko dla osób zameldowanych na tej ulicy.

Abonamenty typu „M” oraz „N” wydawane są wyłącznie przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  po uprzednim złożeniu wniosku o wydanie takiego abonamentu.

Dla abonamentów typu „M” ustalona cena jest stała i dotyczy całego okresu obowiązywania, bez względu na jego długość.

Dla abonamentów typu „N” ustala się stawkę miesięczną w wysokości określonej w załączniku nr 3 uchwały nr 330/XI/2015.

Abonamenty typu “A” dostępne są zarówno w siedzibie ZDiM jak i w Biurze SPP, bez konieczności wypełniania wniosków o ich wydanie, jedynie na podstawie dowodu rejestracyjnego. Opłata parkingowa za parkowanie na drogach publicznych jest daniną publiczną i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego za zakupione abonamenty i wykupione w parkomacie bilety parkingowe nie wystawia się faktur VAT. Możliwe natomiast jest wystawienie rachunku uproszczonego – zarówno w siedzibie ZDiM jak i w Biurze SPP.

Poniżej dołączamy wniosek o wydanie abonamentu dla mieszkańca i dla osoby niepełnosprawnej, a także wzory abonamentów  dostępne w SPP w Lublinie.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi kserokopiami dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu przy składaniu wniosków), należy dostarczyć do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, mieszczącego się na ulicy Krochmalnej 13j,  bądź złożyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania mieszczącego się przy ul. Chopina 18, 20-023 Lublin, przy czym zaznacza się, że złożone za pośrednictwem biura SPP wnioski zostaną przekazane do Zarządu Dróg i Mostów, gdzie będą rozpatrywane.

Nr konta bankowego
50 1130 1206 0020 0477 0620 0005
(odbiorca: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie)
tytuł przelewu: abonament typu M, abonament typu N, abonament typu A

Pliki do pobrania